Restavfall

Usortert avfall
Usortert avfall er avfall som går til vårt behandlingsanlegg for sortering. Metall, papp. treverk m.m tas ut for materialgjennvinning og det resterende avfallet sendes til energigjenvinning.

 ikke inneholde våtorganisk avfall, spesialavfall/farlig avfall eller EE-avfall/kuldemøbler

Skal du kaste vinduer så ta kontakt med oss for mer info. Isolerglassruter fra før 1990 kan inneholde miljøgiftene PCB og klorparafiner. Disse klassifiseres som farlig avfall og må deklareres og håndteres etter særskilte regler.

 

Sortert brennbart restavfall
Går direkte til energigjenvinning.

Ubrennbart restavfall 
Større mengder gips, porselen, tegl o.l. bør ikke leveres sammen med restavfall. For mer info se under inerte masser

 

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS