Restavfall

Usortert avfall
Usortert avfall er avfall som går til vårt behandlingsanlegg for sortering. Metall, papp. treverk m.m tas ut for materialgjennvinning og det resterende avfallet sendes til energigjenvinning.

 ikke inneholde våtorganisk avfall, spesialavfall/farlig avfall eller EE-avfall/kuldemøbler

Skal du kaste vinduer så ta kontakt med oss for mer info. Eldre isolerglassruter kan inneholde miljøgiftene PCB og klorparafiner. Disse er gratis og levere til Helgeland Avfallsforedling IKS sitt mottak på Røssvollhei

 

Sortert brennbart restavfall
Går direkte til energigjenvinning.

Ubrennbart restavfall 
Større mengder gips, porselen, tegl o.l. bør ikke leveres sammen med restavfall. For mer info se under inerte masser

 

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Trygg Media