Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade. Spillolje, løsemidler, syrer, lut og malingsrester er eksempler på farlig avfall. Selv små "skvetter" kan være farlige dersom de kommer på avveier. Farlig avfall må ikke blandes sammen med annet avfall, helles ut i sluk, eller etterlates i naturen. 

Retura HAF AS er godkjent innsamler av farlig avfall.

  • Vi henter farlig avfall etter avtale med den enkelte bedrift.
  • Vi leier ut innsamlingsutstyr o.l.
  • Vi kan være behjelpelig med sortering og klassefisering av avfallet
  • Vi kan være behjelpelig med å fylle ut deklarasjonsskjema (fra 1. Mai 2016 skal alle næringsdrivende registrere avfallsdeklarasjoner elektronisk. Les mer på avfallsdeklarering.no)

Hos oss blir farlig avfall sortert og gjort klart for videre transport til ulike godkjente behandlingsanlegg. En del av det farlige avfallet blir energigjenvunnet, mens resten uskadeliggjøres eller lagres på en miljøriktig måte.

OBS! Det er gratis for private og levere farlig avfall direkte på gjenbruksstasjonene til vårt morselskap HAF IKS. For mer info se www.haf.no

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS